Bạc Liêu thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng

05/06/2024 - 16:25

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định 244, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đây gọi tắt là Quy chế). Đây là một bước của công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

A A

Sau khi có Quy chế, BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, công tác bầu cử ở 2 kỳ Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và trong bầu bổ sung cấp ủy các cấp đều đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, góp phần quan trọng vào kết quả của các kỳ đại hội và xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phan Như Nguyện - Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Bạc Liêu khóa XIV bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Q

HOÀN THÀNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT TOÀN KHÓA

Đối với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, để triển khai thực hiện Quy chế, đơn vị đã tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa đúng theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng và công tác nhân sự UBKT. UBKT Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác cán bộ, đồng chí Vương Phương Nam - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho biết: “UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện phương án nhân sự UBKT Tỉnh ủy khóa mới trình BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch, bảo đảm tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, có số dư”.

CHÚ TRỌNG NHỮNG ĐIỂM MỚI

Tương tự, Huyện ủy Hòa Bình cũng đã chủ động hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai các nội dung của Quy chế và chú trọng những điểm mới trong Hướng dẫn 03 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng”. Cấp ủy các cấp đã thực hiện bầu cử tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, đa số, quá bán; kết quả bầu cử được cấp ủy cấp trên chuẩn y. Từ đó, không xảy ra vấn đề khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử trong Đảng.

Cấp ủy các cấp, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xác định rõ được từng nhiệm vụ cụ thể, thời gian, cách làm một số công việc diễn ra trước, trong và sau đại hội mà cấp ủy đương nhiệm phải thực hiện. Do đó, Đại hội Đảng các cấp từ huyện đến cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, theo Bí thư Huyện ủy Hòa Bình - Lý Công Bắc, BTV Huyện ủy nhận thấy việc thực hiện quy định về số dư (tại Điều 16 của Quy chế) còn khó khăn, nhất là đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (chi bộ ấp), do đa phần các đồng chí đảng viên cao tuổi, đã nghỉ hưu về sinh hoạt thường ngại tham gia chi ủy chi bộ. Chính vì vậy, việc chuẩn bị nhân sự tham gia chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ chưa thuận lợi.

THỰC HIỆN NGHIÊM, ĐÚNG QUY ĐỊNH

Đánh giá về việc thực hiện Quy chế, đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: “Các nội dung Quy chế được các cấp ủy và cán bộ, đảng viên chấp hành, thực hiện nghiêm, đúng quy định”. Cụ thể, công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia, ứng cử và bổ sung cấp ủy, ủy viên BTV, bí thư, phó bí thư, ủy viên UBKT, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 được chuẩn bị kỹ, thận trọng, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và phương án nhân sự chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, các cấp ủy luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Quyền ứng cử, đề cử, bầu cử của cán bộ, đảng viên được đảm bảo.

Theo NGUYỄN QUỐC (Báo Bạc Liêu)