Bến Tre: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh qua nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/05/2023 - 15:42

Với khát vọng vươn lên và quyết tâm chính trị cao cùng sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

A A

Khảo sát công trình xây dựng nhà máy điện gió ở huyện Bình Đại.

Về thực hiện phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo biên soạn, phổ biến Tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2021 - 2025 và chủ đề hàng năm để quán triệt phương châm Đại hội “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” gắn với phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm, quyết liệt hành động trong nội bộ và nhân dân. “Dân chủ” được thực hiện nghiêm và ngày càng mở rộng. “Kỷ cương” được tăng cường, tinh thần “Đồng thuận” thực hiện chủ trương, NQ ngày càng cao trong hệ thống chính trị và nhân dân; “Sáng tạo” được khuyến khích, trong quá trình tổ chức thực hiện NQ có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Triển khai nhiều giải pháp đột phá để “Phát triển”, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

Về kinh tế - xã hội: có 12/17 chỉ tiêu đạt trên 50% so với NQ; 3/17 chỉ tiêu đạt trên 40%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước đến cuối nhiệm kỳ, có 14/17 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt. Cần quan tâm 3 chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), ước nửa nhiệm kỳ thực hiện đạt 5,97%, thấp hơn 2,53 điểm % so với NQ (8,5 - 9,5%). Nhận định phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt cận dưới.

GRDP bình quân đầu người: Mục tiêu NQ là 87 triệu đồng. Ước nửa nhiệm kỳ đạt 53,9 triệu đồng (còn 34 triệu đồng trong 2 năm rưỡi còn lại, mỗi năm tăng hơn 10 triệu đồng). Nhận định cuối nhiệm kỳ không đạt.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn: Mục tiêu NQ từ 35 - 40 ngàn tỷ đồng, ước thực hiện nửa nhiệm kỳ 14.243 tỷ đồng (còn hơn 25 ngàn tỷ đồng, mỗi năm phải thu hơn 8 ngàn tỷ đồng). Nhận định cuối nhiệm kỳ không đạt. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, nội chính, quốc phòng, an ninh cơ bản đạt và vượt.

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và 11 công trình, dự án trọng điểm. Trong đó, Tỉnh ủy và các cấp ủy bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tập trung thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ NQ đã đề ra.

Kết quả thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm: Tỉnh ủy và các cấp, các ngành đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Một số công trình, dự án: cầu Rạch Miễu 2 và đường gom; Khu công nghiệp Phú Thuận (giải phóng mặt bằng đạt khoảng 96,03% diện tích); các dự án đô thị và điện gió; hệ thống thủy lợi, cấp nước; nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao (đạt 71,68%); thành lập Trường Đại học Tây Nam Bộ tại tỉnh thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh... đạt một số kết quả bước đầu.

Để thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt quan điểm “Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là động lực, nền tảng tinh thần xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tăng cường kinh tế đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương”. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phương châm hành động “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong toàn Đảng bộ và nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”. Quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà NQ Đại hội đã đề ra, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá để làm động lực thúc đẩy tăng trưởng trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Theo HỮU HIỆP (Báo Đồng Khởi)