Bến Tre: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

06/07/2022 - 09:35

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta; trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đồng bộ xây dựng Đảng cả 3 mặt, đó là: xây dựng dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Người còn quan tâm xây dựng Đảng cả về đạo đức, vấn đề cán bộ (CB) và công tác CB; đặc biệt là chỉnh đốn Đảng khi cách mạng ở những bước ngoặt lịch sử, lúc cách mạng chuyển sang giai đoạn mới. Chỉnh đốn là để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đội ngũ CB, đảng viên (ĐV) đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng.

A A

Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”, ngày 19-5-2020. Ảnh: Hoàng Trung

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Bến Tre qua các thời kỳ cách mạng, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng. Đặc biệt là Đảng bộ luôn quan tâm học tập, nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng để vận dụng xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM) ngang tầm nhiệm vụ. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, chính nhờ sự quán triệt, vận dụng sáng tạo những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nên Đảng bộ Bến Tre luôn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức, CB; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhờ đó đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giành nhiều thắng lợi.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với điều kiện khó khăn, dù có thời điểm Đảng bộ tổn thất nặng nề (trước Đồng khởi năm 1960) do sự đánh phá của Mỹ - Diệm, nhưng với sự vững mạnh về mọi mặt, đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân Bến Tre làm nên cuộc Đồng khởi thắng lợi vang dội, đi vào lịch sử. Trong sự nghiệp xây dựng quê hương sau chiến tranh và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đảng bộ triển khai đồng bộ 2 nhiệm vụ: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Trong xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn luôn thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng và tiếp tục quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đảng bộ TSVM ngang tầm nhiệm vụ và đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, nâng lên. Đặc biệt hiện nay, đảng bộ đã tiếp cận và quán triệt những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn từ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh với khát vọng vươn lên phấn đấu đến năm 2025, Bến Tre phát triển lên nhóm khá của các tỉnh trong khu vực và nhóm khá của cả nước vào năm 2030. Tỉnh ủy cũng đã xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2045 và đang trong quá trình phát triển tỉnh hướng tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, để đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển tỉnh với khát vọng vươn lên đạt mục tiêu sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước, đòi hỏi phải xây dựng đảng bộ thật sự TSVM, đủ sức đảm đương sứ mệnh trong giai đoạn mới với đòi hỏi cao hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Tỉnh ủy xác định xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị TSVM là nhiệm vụ hàng đầu và vấn đề cốt lõi là Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng được Đảng ta vận dụng cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (Kết luận số 21-KL/TW) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh xác định xây dựng Đảng về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng đường lối chính trị đúng đắn; xây dựng, bảo vệ và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường, nâng cao bản lĩnh chính trị. Theo đó, xây dựng Đảng về chính trị đối với Đảng bộ hiện nay là tăng cường xây dựng Đảng bộ về chính trị; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định, quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng. Chú trọng xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng và cả hệ thống chính trị.

Tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh của Đảng thể hiện ở lĩnh vực tư tưởng, vì vậy trong mọi giai đoạn cách mạng, xây dựng Đảng về tư tưởng luôn là vấn đề cấp thiết, quan trọng hàng đầu. Xây dựng Đảng về tư tưởng theo Người là phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong tình hình hiện nay, xây dựng Đảng về tư tưởng là tập trung xây dựng tư tưởng tiến công, tích cực lan tỏa sâu rộng trong CB, ĐV và nhân dân. Nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác học tập, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Tỉnh ủy và cấp ủy nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng và tạo sự đồng thuận cao, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, CB, ĐV và nhân dân trong thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Tăng cường xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hiện nay trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. Từ Tỉnh ủy đến các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo cho từng tổ chức đảng, từng đảng bộ và toàn đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và CB ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tầm nhìn đến năm 2030, đưa tỉnh phát triển theo nhóm khá của cả nước.

Theo Báo Đồng Khởi