Cà Mau: Học Bác, nêu gương người đứng đầu

27/06/2022 - 09:32

Những năm gần đây, tại những buổi lễ tuyên dương cá nhân và tập thể điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau là tập thể luôn được vinh danh và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế, Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hạnh là một điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

A A

Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau có 5 chi bộ với  57 đảng viên. Những năm qua, với vai trò lãnh đạo của đảng bộ, trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các mặt công tác. Đặc biệt là việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.

Đảng uỷ trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn của đơn vị, triển khai cho đảng viên, viên chức và người lao động học tập, quán triệt. Chỉ đạo các chi bộ và các đoàn thể tham mưu, cụ thể hoá bằng chương trình hành động, đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cho đảng viên và quần chúng để phấn đấu thực hiện.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Buổi thực hành trên mô hình của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Các chi bộ, đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, sinh viên và thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ, đoàn thể hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Những năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tích cực tham gia học tập, thảo luận và đăng ký phấn đấu làm theo Bác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được nâng lên; các cá nhân đã đưa ra các tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo Bác gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác. 100% đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với từng chuyên đề hàng năm bằng những việc làm cụ thể theo vị trí, nhiệm vụ được giao. Qua việc học tập và làm theo Bác, đã có sự chuyển biến tư tưởng và nhận thức rõ nét; hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Thuyền trưởng” nêu gương

Với vai trò là Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế, Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hạnh là người “thuyền trưởng” có tài và có tâm. Bản thân ông luôn nhận thức sâu sắc rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết và quan trọng đối với mọi người, mà nhất là đảng viên. Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đảng viên; từ đó nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành của Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế, Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hạnh, công tác quản lý đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, giảng dạy của trường luôn đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và các chỉ tiêu được giao.

Bản thân tôi xác định vai trò quan trọng của ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là khát vọng của dân tộc để phát triển đất nước bền vững và phồn vinh, không lệ thuộc một quốc gia nào. Đây là chủ đề lớn học tập xuyên suốt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Để học tập Bác, bản thân tôi thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thấm nhuần lời dạy của Bác: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”; có mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, phấn đấu là một tấm gương sáng để Nhân dân tin và noi theo. Phải luôn luôn học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ mới thực hiện ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hạnh chia sẻ.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hạnh luôn nỗ lực, cố gắng xây dựng trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác của đơn vị và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị trong, ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, xây dựng cơ quan văn hoá. Năm 2020-2021, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hạnh được Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xếp loại trong Đảng, được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong năm, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hạnh có 4 sáng kiến được công nhận cấp trường: Mô hình tiêm tĩnh mạch có gắn thiết bị điện tạo âm thanh cảnh báo; Xây dựng quy trình quản lý, lưu trữ hồ sơ đào tạo; Xây dựng quy trình tuyển sinh; Quy trình khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp. Có 1 sáng kiến cấp tỉnh được UBND tỉnh công nhận; tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh./.

Theo Báo Cà Mau