Cần Thơ: Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

07/10/2021 - 09:09

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 4345/UBND-KSTT về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

A A

Công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng dẫn tại Công văn số 6852/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và cấp huyện. Các địa phương báo cáo kết quả rà soát về UBND thành phố (qua Văn phòng UBND thành phố) và sở, ngành liên quan trước ngày 20-10-2021. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án giải quyết TTHC, bảo đảm đạt mục tiêu phân cấp trong giải quyết TTHC đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thuộc ngành, lĩnh vực được giao. Ðồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan trong quá trình rà soát, đề xuất phương án phân cấp; nghiên cứu kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp của UBND quận, huyện; tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Văn phòng UBND thành phố (nếu có) để hoàn thiện biểu mẫu rà soát.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chánh Văn phòng UBND thành phố tham mưu thành lập tổ rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC. Trong trường hợp cần thiết, tiến hành rà soát độc lập, có ý kiến trao đổi để sở, ngành hoàn thiện biểu mẫu rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định phương án đề xuất đối với TTHC còn ý kiến khác nhau giữa các sở, ngành với Văn phòng UBND thành phố (nếu có).

Theo Q. THÁI (Báo Cần Thơ)