Tiền Giang: Ban hành Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

07/02/2023 - 11:44

Ngày 31-1-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch 27 Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Kế hoạch 27).

A A

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất nhiều chính sách mới. Ảnh Khắc Thuyên

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch 27 nhằm: Tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 170 ngày 31-12-2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (gọi tắt là Nghị quyết 170/NQ-CP). Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Trong Kế hoạch 27 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp.

Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức, cá nhân. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến. 

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp; các Sở, ban, ngành tỉnh. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác theo địa bàn cấp huyện, cấp xã.

Nội dung lấy ý kiến: (a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (b) Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất (Chi tiết tại Phụ lục II  - Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến ban hành kèm theo Nghị quyết 170/NQ-CP).

Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng như sau:

- Các tầng lớp nhân dân tại địa phương: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

- Các cơ quan nhà nước tại địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Hình thức lấy ý kiến:

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hộp thư điện tử. Trường hợp góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì ngoài bì thư ghi: “Nội dung tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”. Địa chỉ tiếp nhận góp ý: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang - Số 371, đường Hùng Vương, xã Đạo Thành, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trường hợp góp ý qua hộp thư điện tử thì gửi qua địa chỉ: pqldd.stnmt@tiengiang.gov.vn (Tài liệu góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang).

- Tổ chức hội nghị, hội thảo áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp.

- Thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian lấy ý kiến: Bắt đầu từ ngày ký Kế hoạch 27 và kết thúc vào ngày 15-3-2023.

Trong Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, Ủy ban nhân dân các huyện, TX. Gò Công, TX. Cai Lậy và TP. Mỹ Tho.

Theo M.T (Báo Ấp Bắc)