Trà Vinh: Nông dân Trà Cú tích cực tái cơ cấu nông nghiệp

19/04/2024 - 10:02

Với vai trò nòng cốt, Hội Nông dân huyện Trà Cú đã vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp toàn diện, mạnh dạn chuyển đất trồng lúa, mía kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng tiểu vùng. Bình quân năng suất lúa đạt 5,8 tấn/ha, giá trị sản xuất bình quân đất nông nghiệp thủy sản đạt 266,46 triệu đồng/năm/ha.

A A

Là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, hệ thống thủy lợi của huyện Trà Cú hoạt động khép kín, chủ động phục vụ tưới, tiêu cho trên 21.000ha đất nông nghiệp toàn huyện. Ảnh: THÚY LINH

Cuối năm 2023, đời sống của nông dân trên địa bàn huyện Trà Cú phát triển mạnh. Đó là kết quả của quá trình đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai, nhất là đối với đồng bào Khmer: nhà ở, vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, giảm nghèo bền vững... đã góp phần nâng cao mức sống cho Nhân dân, nhất là hội viên, nông dân; từ đó, phát huy đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức XDNTM…

Nhằm thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, tham gia XDNTM, Hội đã chủ động vận động, hướng dẫn nông dân tiếp cận và áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học vào sản xuất, sản phẩm nông sản được Hội hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu đến nay được 26 sản phẩm; liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị do Hội hỗ trợ, hướng dẫn được 34 điểm mô hình... hoạt động được gắn với củng cố, xây dựng tổ chức Hội.

Theo đồng chí Từ Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trà Cú, năm 2023, Hội phát triển 275 hội viên, đạt 137,5% chỉ tiêu, toàn huyện hiện có 17.233 hội viên, đạt 94% so với hộ nông nghiệp. Trong đó, có 3.277 hội viên nữ, 11.715 hội viên Khmer, 1.317 hội viên đảng viên. Qua các phong trào hành động cách mạng, có 10 hội viên được kết nạp Đảng. Cuối năm 2023, có 07 cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 43,75%; 09 cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 56,25%; 01 cơ sở Hội hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,88%. Có 60 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 46,51%); 67 chi hội Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 51,94%) và 02 chi hội hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,55%); có 186 tổ hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 459 tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và 31 tổ hội hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2023, giá trị sản xuất của huyện (theo giá 2010) được 13.977,51 tỷ đồng, đạt 115,4% kế hoạch. Trong đó, khu vực I (nông nghiệp, thủy sản) đạt 5.620,05 tỷ đồng, đạt 101,78% kế hoạch; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) đạt 4.603,45 tỷ đồng, đạt 136,8% kế hoạch; khu vực III (thương mại - dịch vụ) đạt 3.754,00 tỷ đồng, đạt 116,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Khu vực I chiếm 40,20%; khu vực II chiếm 32,93%; khu vực III chiếm 26,86%.

Kết quả này có đóng góp của nông dân là rất lớn. Trà Cú xác định nông nghiệp là kinh tế quan trọng, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 31/5/2021 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 18/3/2022 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... trên cơ sở đó, làm nền tảng để nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, giải pháp trọng tâm là tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, giá trị, hiệu quả, đột phá gắn với XDNTM...

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện trên 21.000ha, nâng giá trị sản xuất hiệu quả, vai trò của nông dân là yếu tố quyết định. Từ đó, năm 2023, Hội phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho hội viên được 30 lớp, có 552 hội viên dự. Đồng thời, đổi mới, phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội tổ chức 296 cuộc, có 16.663 lượt người dự, đạt 100% chỉ tiêu; có 10.679 hộ đăng ký, đạt 96,96% so chỉ tiêu (cấp trung ương 11 hộ, cấp tỉnh 183 hộ; cấp huyện 1.377 hộ; cấp cơ sở 9.108 hộ). Cuối năm 2023, qua bình xét, công nhận 6.959 hộ: cấp trung ương 06 hộ, tỉnh 68 hộ; huyện 504 hộ; cơ sở 6.369 hộ. Trong thực hiện đã xuất hiện nhiều gương nông dân, những mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh hiệu quả kinh tế cao, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, nhất là hỗ trợ giúp đỡ hội viên thoát nghèo hơn 285 triệu đồng; 2.544 ngày công; vật tư, đất, cây, con giống, lương thực… giá trị thành tiền 3,271 tỷ đồng; 542 hộ hội viên được hỗ trợ, giúp đỡ.

Đặc biệt, thực hiện Đề án số 03 ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam về hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, năm 2023, Hội đã hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ vốn vay cho các mô hình khởi nghiệp: tôm - lúa (xã Thanh Sơn), có 08 hộ tham gia, số tiền 520 triệu đồng; nuôi bò sinh sản (xã An Quảng Hữu), có 09 hộ tham gia, số tiền 450 triệu đồng; nuôi bò sinh sản (xã Ngãi Xuyên), có 10 hộ tham gia, số tiền 500 triệu đồng... Phối hợp hỗ trợ cho các chủ thể đạt chứng nhận OCOP và 02 chủ thể nhãn hiệu hàng hóa (bột nưa Minh Hùng, cốm dẹp Hùng Tuyền).

Với vai trò nòng cốt, Hội đã vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp toàn diện, mạnh dạn chuyển đất trồng lúa, mía kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng tiểu vùng. Bình quân năng suất lúa đạt 5,8 tấn/ha, giá trị sản xuất bình quân đất nông nghiệp thủy sản đạt 266,46 triệu đồng/năm/ha. Toàn huyện có diện tích 1.700ha đất nuôi thủy sản có hơn 5.000 lượt hộ thả nuôi, sản lượng 55.090 tấn. Ngoài ra, huyện còn có 188 tàu khai thác thủy hải sản biển; sản lượng đánh bắt đạt 28.450 tấn/năm. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản đạt 83.540 tấn/năm, từ đó góp phần đáng kể trong việc tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Ông Trần Văn Đậm, nông dân trồng mía ngụ xã Lưu Nghiệp Anh cho biết: diện tích mía của gia đình 0,5ha, đạt năng suất gần 131 tấn/ha, cao hơn những niên vụ trước gần 1,6 tấn/ha, với 0,5ha, ông thu hoạch xong, lợi nhuận gần 40 triệu đồng...

Từ đời sống vật chất nâng lên, nông dân tích cực tham gia XDNTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Toàn huyện có 15 câu lạc bộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” hoạt động hiệu quả, tập trung thực hiện 05 tiêu chí XDNTM do Hội đảm nhận. Đầu năm 2023, có 16.061/25.899 hộ hội viên đăng ký gia đình văn hóa - nông thôn mới, đạt 147,64% so chỉ tiêu (17.542); cuối năm bình xét có 15.314/24.563 hộ hội viên đạt, đạt 140,02% chỉ tiêu.

Năm 2023, phong trào nông dân tham gia XDNTM trên địa bàn được đẩy mạnh; qua vận động, nông dân hiến đất, góp tiền, ngày công lao động tham gia xây dựng và duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng nông thôn, dọn dẹp các tuyền đường dài 4,3km; tham gia trồng và chăm sóc… tuyến đường hoa do Huyện Hội, cơ sở Hội đảm nhận; vệ sinh cảnh quan môi trường, phát quang bụi rậm và trồng mới cây xanh các loại, thu gom rác thải… được 280 cuộc, có 7.996 lượt hội viên nông dân tham gia, thu gom, phân loại rác thải tại nguồn hơn 03 tấn.

Từ những kết quả đạt được năm 2023, năm 2024, Hội Nông dân huyện Trà Cú sẽ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất về hành động, xứng đáng vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, ra sức thực hiện XDNTM, tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế, các hoạt động xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Theo TRƯỜNG NGUYÊN (Báo Trà Vinh)