Trà Vinh: Vu lan thắng hội huyện Cầu Kè được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

21/11/2023 - 09:55

Ngày 10/11/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký Quyết định số 3410/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

A A

Một trong những hoạt động tại Lễ hội truyền thống Lễ vu lan thắng hội huyện Cầu Kè.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống Lễ vu lan thắng hội huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng giao Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, đến nay Trà Vinh có 56 di tích được xếp hạng, gồm 16 di tích cấp quốc gia, 39 di tích cấp tỉnh, có 01 bảo vật quốc gia; 06 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Theo  BÁ THI (Báo Trà Vinh)