Bến Tre: Lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua Quyết thắng “Đồng khởi mới”

09/12/2022 - 14:43

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.

A A

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đức Thọ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó tư lệnh Quân khu 9, cùng các đại biểu tham quan trưng bày mô hình học cụ. Ảnh: Bùi Linh

Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền, đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân…”.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên và có chi bộ Đảng lãnh đạo. Chỉ có 34 người, với 34 khẩu súng các loại nhưng đó là những chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm trong các đội du kích Cao - Bắc - Lạng, Cứu quốc quân... Sau lễ thành lập, đội tổ chức một bữa cơm nhạt không rau, không muối để nêu cao tinh thần gian khổ của các chiến sĩ cách mạng, đội tổ chức “đêm du kích” liên hoan với đồng bào địa phương để thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt đứng dậy tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được đổi tên thành Vệ quốc quân. Năm 1946, Vệ quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam; năm 1950, đổi tên thành QĐND Việt Nam. Ngày 22-12-1944, ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được lấy làm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 78 năm qua, QĐND Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều phấn đấu vượt trội trong phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT). Tiếp nối truyền thống hào hùng của quân và dân Bến Tre, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn xung kích, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi mặt trận, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ 4 liên tiếp được đề nghị cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng. Là đơn vị vững mạnh về chính trị, “mẫu mực tiêu biểu”, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt, luôn nâng cao chất lượng hoạt động công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đảm bảo chấp hành chế độ, nền nếp đúng quy định.

Thi đua quyết thắng “Đồng khởi mới”

Năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế quốc tế và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đi vào chiều sâu, là một phong trào thi đua thật sự lớn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020; giáo dục, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ kép trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ chiến lược của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đã ký kết theo quy chế phối hợp giữa Quân đội với Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng căn cứ chiến đấu tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện giai đoạn 2 đúng theo tiến độ kế hoạch. Xây dựng căn cứ hậu cần - kỹ thuật trong khu vực phòng thủ giai đoạn 2021 - 2025 đúng thời gian, tiến độ.

Thực hiện tốt phong trào TĐQT “Đồng khởi mới” với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cụ thể hóa phương châm “Hai chân - Ba mũi” trong lực lượng vũ trang với mô hình thi đua: “Lực lượng vũ trang Bến Tre tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là những hạt nhân gương mẫu, là đầu tàu để cổ vũ, động viên, dẫn dắt cán bộ, chiến sĩ tham gia phong trào thi đua.

Triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo các đơn vị tổ chức Đại hội TĐQT cấp cơ sở giai đoạn 2017 - 2022 đúng thời gian, quy định.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động Tết quân - dân, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, làm tăng thêm tình đoàn kết giữa quân và dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phong trào TĐQT trong lực lượng vũ trang, gắn các phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam trong suốt 78 năm qua và truyền thống của quê hương Bến Tre đồng khởi anh hùng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Theo Báo Đồng Khởi