Cần Thơ: Nhiều giải pháp phát triển “tam nông” hiệu quả, bền vững

30/01/2023 - 15:23

Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chương trình số 48-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

A A

Thu hoạch lúa trên “Cánh đồng lớn” ở huyện Thới Lai.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 nông dân và cư dân nông thôn làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp. Ðồng thời, xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao; phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Ðến năm 2030, tăng trưởng GRDP khu vực nông nghiệp - thủy sản đạt 2,5-3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5-6%/năm; thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 3 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 0,15%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và cơ bản không còn hộ nghèo trong giai đoạn 2026-2030…

Ðể thực hiện mục tiêu, chương trình đề ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và dân cư nông thôn; phát triển nông nghiệp chất lượng cao, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chuỗi giá trị gia tăng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho dân cư nông thôn; xây dựng nông thôn mới hiện đại, đồng bộ, hài hòa với phát triển đô thị; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn…

Theo Báo Cần Thơ