Đồng Tháp: Huyện Châu Thành cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng

21/03/2023 - 14:22

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Châu Thành tổ chức học tập, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy bằng nhiều hình thức phù hợp đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, BTV Huyện ủy Châu Thành giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn tài liệu “Hỏi - đáp” để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu về các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, Huyện ủy và tổ chức khảo sát dư luận xã hội năm 2022. Qua đó, BTV Huyện ủy Châu Thành xem xét, có giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt hơn nữa công tác triển khai, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

A A

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2, từ phải sang) cùng ngành chức năng tỉnh khảo sát công trình Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm Thành Ngọc (Cụm Công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn, huyện Châu Thành)

Với quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, ngay đầu năm 2022, BTV Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức lễ ký kết giao, nhận nhiệm vụ trọng tâm với Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND huyện, các chi, đảng bộ cơ sở. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm. Năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu theo định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi an toàn gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, truy xuất nguồn gốc. Theo đó, huyện Châu Thành thực hiện các ngành hàng chủ lực theo chuỗi giá trị (lúa gạo, cá tra, cây ăn trái, khoai lang...) theo hướng hình thành các vùng sản xuất có quy mô, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Nổi bật là chú trọng xây dựng và quảng bá sản phẩm, mã vạch và truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... Kết quả, toàn huyện xuống giống lúa đạt 103% kế hoạch, năng suất đạt 6,2 tấn/ha, tổng sản lượng đạt gần 184.900 tấn; tổng diện tích vườn cây ăn trái đạt 101,27% kế hoạch năm (tăng 250ha) so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao trên địa bàn được quan tâm thực hiện, huyện Châu Thành có 11/11 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, xã Tân Nhuận Đông đạt chuẩn NTM nâng cao. Riêng kết quả nâng chất lượng các tiêu chí xã NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, bình quân các xã đạt 16/19 tiêu chí. Xã An Nhơn (huyện Châu Thành) đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ minh chứng đạt 19/19 tiêu chí, gửi về tỉnh xem xét, công nhận NTM nâng cao. Kết quả rà soát, tự đánh giá, huyện Châu Thành cơ bản hoàn thiện và đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước được khôi phục và phát triển; có hơn 10 doanh nghiệp thành lập mới, nâng số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hoạt động trên địa bàn gần 70 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Huyện Châu Thành tích cực phối hợp với sở, ngành tỉnh trong việc cung cấp thông tin danh mục dự án kêu gọi đầu tư, trong đó danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 491 ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh là 8 dự án, đề xuất mới 7 dự án. Đến nay đã có 2 doanh nghiệp đăng ký tiếp cận, nghiên cứu thực hiện đầu tư Dự án khu đô thị mới thị trấn Cái Tàu Hạ và Dự án đầu tư lò đốt rác xã Phú Hựu. Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng cầu Nguyễn Huệ và ký hợp đồng BOT với Công ty TNHH Dương Khang BOT thi công công trình.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện được khôi phục với nhiều hoạt động sôi nổi gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong Nhân dân. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm; thực hiện tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và vận động hỗ trợ cấp cho hộ cận nghèo; huy động các nguồn lực xã hội giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, xem xét hỗ trợ nhà ở, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của các hộ nghèo, phấn đấu làm ăn có tích lũy để thoát nghèo. Hoàn thành công tác rà soát số hộ nghèo trên địa bàn huyện đến cuối năm 2022 giảm xuống còn 421 hộ. Chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Việc giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm thực hiện; tổ chức ra mắt điểm tư vấn hỗ trợ tìm cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh cho người lao động, kết quả năm 2022, huyện Châu Thành có 4.651 lao động (đạt 155% so với kế hoạch) có việc làm trong và ngoài tỉnh.

Thời gian tới, Huyện ủy Châu Thành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy được phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, góp ý các tổ chức đảng lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại đơn vị, địa phương. Quan tâm lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, nhất là chủ động, sáng tạo, giám sát, phản biện xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình hạ tầng giao thông, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động người dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu, tích cực tham gia thực hiện xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Theo Báo Đồng Tháp