Hậu Giang: Đã giải ngân hơn 22% nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia

22/05/2023 - 09:39

Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là hơn 236,2 tỉ đồng, bao gồm: vốn đầu tư phát triển là 102,3 tỉ đồng và vốn sự nghiệp là hơn 133,8 tỉ đồng. Qua tổng hợp của Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đến đầu tháng 4 vừa qua, công tác giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đạt hơn 22%, tương đương hơn 51 tỉ đồng.

A A

Từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo và xây dựng thành công xã NTM.

Cụ thể, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân được hơn 4,9/12,35 tỉ đồng, đạt 40,36% kế hoạch. Vốn sự nghiệp đã giải ngân hơn 19 triệu đồng/16,14 tỉ đồng, đạt 2,35% kế hoạch. Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giải ngân được hơn 2,6/2,97 tỉ đồng, đạt 89,39% kế hoạch. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã giải ngân được hơn 43,3/87 tỉ đồng, đạt 49,82% kế hoạch. Vốn sự nghiệp đã giải ngân hơn 46 triệu đồng/59,59 tỉ đồng, đạt 1,1% kế hoạch. Riêng nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương trong năm nay để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là gần 193,5 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 2,08 lần ngân sách Trung ương; qua đây đảm bảo đạt tỷ lệ quy định gấp 1,5 lần vốn ngân sách Trung ương theo quy định.

Từ các nguồn vốn trên, trong năm nay, Hậu Giang sẽ triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để phấn đấu giảm từ 2-3% tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời giảm bình quân 1% tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh (hiện toàn tỉnh có 9.736 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,84%). Về chương trình xây dựng NTM, Hậu Giang phấn đấu trong năm nay công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu và thị xã Long Mỹ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Theo TUẤN PHÁT (Báo Hậu Giang)