Sóc Trăng đổi mới với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá nhằm phát triển nhanh, bền vững

20/01/2022 - 09:14

Sóc Trăng là một tỉnh ven biển nằm phía nam sông Hậu với nhiều tiềm năng, thế mạnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có nhiều thuận lợi trong phát triển các ngành nuôi trồng thủy sản, cảng biển, du lịch; tiềm năng, lợi thế trong phát triển năng lượng tái tạo... Tỉnh đang trong quá trình khai thác, đánh thức tiềm năng nhằm bứt phá trở thành tỉnh phát triển khá của miền Tây Nam Bộ. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí LÂM VĂN MẪN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng về chủ đề này.

A A

Đồng chí Lâm Văn Mẫn (thứ hai từ trái sang) gặp gỡ nông dân nuôi tôm.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025 ?

Đồng chí Lâm Văn Mẫn: Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: “Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đã quyết nghị 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá.

5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ là: Thứ nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án. Khai thác lợi thế hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối khu vực kinh tế biển; kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng, cảng biển, khu logistics, phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thứ ba, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Thứ tư, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Thứ năm, tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: Đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao (đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý), chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng từng bước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư năng lượng, cảng biển, khu logistics, khu, cụm công nghiệp, các đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số.

Phóng viên: Thưa đồng chí, những nhiệm vụ, giải pháp nào tỉnh chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Lâm Văn Mẫn: Để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng liên kết chuỗi giá trị, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp; phát triển các sản phẩm có lợi thế, giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ưu tiên đầu tư các công trình, dự án tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đã cấp chủ trương đầu tư trên các lĩnh vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thứ hai, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa; nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện có hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tăng cường đầu tư, khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Xây dựng, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và ngăn ngừa dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Tập trung thực hiện các giải pháp đột phá đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 9/7/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kết luận số 20-KL/TU, ngày 24/6/2020 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa 13 về bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải, thoát nước cho các khu, cụm công nghiệp, du lịch, đô thị, khu dân cư tập trung, bệnh viện, cơ sở chế biến, khai thác tài nguyên...; khắc phục ô nhiễm, cải thiện vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch, khu vực khai thác khoáng sản và nuôi trồng thủy sản; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Chú trọng quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên hợp lý, có hiệu quả, đúng pháp luật; huy động các nguồn lực để đầu tư, triển khai các công trình, dự án nhằm ứng phó, khắc phục những thách thức của biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ tư, tăng cường quốc phòng-an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo lực lượng vũ trang triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; củng cố, nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết các giải pháp về xây dựng Đảng sẽ tập trung vào những nội dung gì?

Đồng chí Lâm Văn Mẫn: Đảng bộ tỉnh luôn xác định xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Do đó, Đảng bộ tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Phóng viên: Thưa đồng chí, về quá trình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới thì Đảng bộ tỉnh xác định như thế nào?

Đồng chí Lâm Văn Mẫn: Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã và đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong hoạch định các chủ trương, nâng cao năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở các cấp. Toàn Đảng bộ cũng tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng nâng cao tính giáo dục, thuyết phục, tính chiến đấu, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo Nhân Dân