Trà Vinh: Cầu Kè năm 2023 tập trung nâng cao chất lượng nông sản và xây dựng OCOP

14/03/2023 - 09:39

Năm 2023, thông qua các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chuyển đổi sản xuất; vốn sự nghiệp của đơn vị… huyện sẽ tập trung hướng đến xây dựng chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch trên các sản phẩm nông sản theo hướng VietGap và gắn với OCOP.

A A

Nông dân ấp Chông Nô 3, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, sang trồng màu kết hợp trồng dừa.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Nghi, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Kè cho biết: năm 2023, thông qua các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chuyển đổi sản xuất; vốn sự nghiệp của đơn vị… huyện sẽ tập trung hướng đến xây dựng chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch trên các sản phẩm nông sản theo hướng VietGap và gắn với OCOP. Hiện nay, trên địa bàn Cầu Kè đã có nhiều sản phẩm nông sản còn hạn chế, chưa được tập trung phát triển đạt chứng nhận OCOP.

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025; năm 2023, Cầu Kè sẽ xây dựng: 08 cơ sở trồng trọt theo hướng VietGap, với quy mô 141,9ha; hỗ trợ 02 cơ sở sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, với diện tích 2,1ha (01 cơ sở sản xuất rau an toàn tại xã Hòa Tân và 01 cơ sở sản xuất rau an toàn trong nhà lưới tại xã Hòa Ân); hỗ trợ trồng mới, cải tạo 137,62ha vườn cây ăn trái, vườn dừa; chuyển đổi 133,3ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, trồng cây ăn trái và tiếp tục hỗ trợ cho 180,3ha đã chuyển đổi (năm thứ 2). Tổng kinh phí 9,446 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp trên.

Theo Báo Trà Vinh