Trà Vinh: Tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

15/08/2022 - 08:48

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Trà Vinh xếp hạng 51/63 tỉnh, thành, giảm 3 hạng so với năm 2020; trong đó có đến 6 chỉ số giảm điểm và giảm hạng. Các chỉ số thành phần giảm mạnh như chỉ số Cạnh tranh bình đẳng (giảm 2.66 điểm và 49 hạng), chỉ số Chi phí thời gian (giảm 1.69 điểm và 37 hạng), chỉ số Tính năng động (giảm 0.23 điểm và 27 hạng).

A A

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chỉ đạo các đơn vị tập trung giải pháp cải thiện chỉ số PCI tại hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung các giải pháp khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để cải thiện chỉ số PCI; phấn đấu đưa Trà Vinh lên nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước; tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. Năm 2022, chỉ số PCI của tỉnh phấn đấu đạt từ 64 điểm trở lên và thứ hạng nằm trong top 48 tỉnh, thành phố cả nước (tăng ít nhất 3 hạng so với năm 2021).

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị gắn với 142 chỉ tiêu của 10 chỉ số thành phần PCI. Người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện; chủ động đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao nặng lực cạnh tranh cấp tỉnh để cải thiện tốt môi trường kinh doanh tỉnh Trà Vinh.

Đối với 03 chỉ số thành phần giảm điểm và giảm hạng mạnh, tỉnh đặt mục tiêu: chỉ số Cạnh tranh bình đẳng tăng ít nhất 41 hạng, chỉ số Chi phí thời gian tăng tối thiểu 35 hạng và chỉ số Tính năng động tăng ít nhất 30 hạng so với năng 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của các sở, ban, ngành, địa phương phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và giai đoạn; tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang thực hiện sản xuất, kinh doanh, đầu tư tại tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lại quy trình xử lý, thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý của doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Việc xử lý các thủ tục có liên quan đến doanh nghiệp và nhà đầu tư đúng thời gian, đúng quy trình theo quy định; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến tại các đơn vị, địa phương. Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thanh, kiểm tra doanh nghiệp đảm bảo không trùng lắp; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị làm trái quy định.

Bên cạnh đó, tổ chức đoàn công tác kiểm tra công vụ tại các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương để theo dõi, giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính và thực hiện giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức các cấp nhằm kịp thời chấn chỉnh, làm điều kiện xét thi đua, khen thưởng giữa các ngành, các cấp.

Để khắc phục 06/09 chỉ tiêu của chỉ số Tính năng động bị đánh giá thấp, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát  những quy định mới của pháp luật để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương cụ thể hóa chính sách một cách thông suốt, linh hoạt để vận dụng kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những vấn đề mới phát sinh; xác định rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, trong tổ chức thực hiện các chủ trương và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, để đảm bảo sự nhất quán trong chủ trương, chính sách từ tỉnh đến cơ sở.

Theo Báo Trà Vinh