Bến Tre: Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

27/03/2023 - 09:19

Năm 2023, tỉnh phấn đấu công nhận thêm ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 7 xã NTM nâng cao (NC), 2 xã NTM kiểu mẫu, huyện Mỏ Cày Nam đạt cơ bản tiêu chí (TC) huyện NTM.

A A

Lễ công bố xã Sơn Phú (Giồng Trôm) đạt chuẩn nông thôn mới.

Chỉ tiêu năm 2023

Năm 2022, công tác xây dựng NTM luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ và gặt hái được những thành quả nhất định. Cụ thể, tỉnh đã ban hành cơ bản đầy đủ các nghị quyết, cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong năm và giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện đạt và vượt mục tiêu năm 2022 về xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTMNC, NTM kiểu mẫu (đạt 113,3% xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% xã đạt chuẩn NTMNC, NTM kiểu mẫu so với kế hoạch).

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 6-12-2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 8-12-2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 10-3-2023 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, tỉnh đã xác định rõ các chỉ tiêu xây dựng NTM trong năm 2023, phấn đấu công nhận thêm ít nhất 15 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã NTMNC, 2 xã NTM kiểu mẫu, huyện Mỏ Cày Nam đạt cơ bản TC huyện NTM.

Nhiệm vụ và giải pháp

Để thực hiện đạt các mục tiêu đặt ra trong năm 2023, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tỉnh cần tập trung là tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách thực hiện CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, chủ động thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động “Ngày Chủ nhật NTM” đều đặn hàng tháng…

Tổ chức rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng NTM các cấp, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó lưu ý việc phân kỳ đầu tư các cơ sở hạ tầng nông thôn sao cho phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn các cấp trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, hệ thống chính trị trong toàn tỉnh cần tập trung huy động tối đa nguồn lực, đặc biệt lồng ghép các chương trình, dự án khác, huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư cho các TC hạ tầng, từng bước hoàn thành các TC.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, hoàn thành việc kiện toàn lại Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện, Ban Quản lý các CTMTQG và bố trí đầy đủ cán bộ phụ trách NTM ở xã. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các bộ TC về NTM giai đoạn 2021 - 2025; hoàn thiện việc cụ thể hóa các chương trình chuyên đề về xây dựng NTM. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tạo điều kiện phát triển các nghề mới phù hợp với tiềm năng của từng địa phương theo chủ trương “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”; hoàn thành hướng dẫn xây dựng vùng sản xuất tập trung cho 2 xã Giao Long (Châu Thành) và xã Phú Lễ (Ba Tri). Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tại chuyên trang OCOP trên cổng thông tin điện tử NTM tỉnh; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng NTM ở ngoài tỉnh; tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ công nhận các danh hiệu NTM.

Trong năm 2023, tiếp tục tiếp nhận và thẩm định đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTMNC, NTM kiểu mẫu cho các xã đủ điều kiện. Triển khai, kiểm tra thực hiện các đề án xây dựng huyện NTM đối với Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Châu Thành và Bình Đại, Đề án xây dựng huyện NTMNC đối với huyện Chợ Lách. Riêng đối với huyện Mỏ Cày Nam cần tập trung quyết liệt hoàn thành các điều kiện, TC huyện NTM, phấn đấu đến cuối năm 2023 cơ bản hoàn thành các TC huyện NTM.

Theo Báo Đồng Khởi