Bến Tre: Thạnh Phú phát triển mới 55 doanh nghiệp

20/11/2023 - 15:40

Theo UBND huyện Thạnh Phú, trong năm 2023, công tác triển khai thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (DN) với phương châm “Năng động - đổi mới - sáng tạo” đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng DN.

A A

Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh sản xuất dừa hữu cơ, liên kết tiêu thụ với Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới.

Công tác sắp xếp, tổ chức đầu mối về hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ DN được tập trung. Huyện đã kiện toàn Ban tư vấn khởi nghiệp và phát triển DN và Tổ xúc tiến đầu tư - khởi nghiệp và theo dõi các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện. Nhìn chung, hoạt động của Ban tư vấn và Tổ xúc tiến đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ hỗ trợ và quản lý kinh tế tư nhân trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện ước thành lập mới 55/85 DN và đơn vị trực thuộc, đạt 64,7% kế hoạch; thành lập mới 1 liên hiệp hợp tác xã, 3 hợp tác xã, đạt hơn 133% kế hoạch; ước thành lập mới 322/320 hộ kinh doanh cá thể, đạt 100% kế hoạch. Công tác vận động hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển lên DN được tập trung thực hiện.

Trong năm, huyện đã tiếp, làm việc và khảo sát thực tế với trên 27 lượt nhà đầu tư. Đến nay, toàn huyện có 25 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 32 ngàn tỷ đồng. Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, triển khai các dự án công nghiệp trọng tâm như: Nhà máy điện gió Nexif Energy Bến Tre; Nhà máy điện gió Hải Phong; Nhà máy điện gió Thanh Phong; Nhà máy điện gió số 5 (giai đoạn 2)...

Nhằm phát triển đội ngũ DN dẫn đầu giai đoạn 2021 - 2025, huyện đã rà soát, thống kê danh sách DN theo Bộ tiêu chí DN dẫn đầu giai đoạn 2021 - 2025. Qua rà soát, số lượng DN do Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú quản lý, trên địa bàn huyện có 1 DN đạt 50% của 1 tiêu chí dẫn đầu là DN tư nhân thủy sản Minh Tiễn; các DN còn lại đạt rất thấp so với mức quy định của bộ tiêu chí. Đối với các DN do Cục Thuế tỉnh quản lý, huyện không có thông tin để rà soát, đánh giá.

Dự kiến năm 2024, huyện sẽ phát triển mới 60 DN; trong đó có 10 hộ kinh doanh chuyển lên DN; phát triển mới 330 hộ kinh doanh cá thể; tổ chức 2 kỳ họp mặt/đối thoại DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

Theo C.TRÚC (Báo Đồng Khởi)