Đồng Tháp: Sáng kiến hay trong phòng, chống dịch COVID-19

Đồng Tháp: Sáng kiến hay trong phòng, chống dịch COVID-19

Chắn tấm ni-lông, chắn lưới B40 giữ khoảng cách, làm ròng rọc... đó là những sáng kiến được các cơ quan, đơn vị, tiểu thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp áp dụng trong công việc, mua bán, kinh doanh thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh.